VEDTÆGTER SIDE 2

VEDTÆGTER LIVØJAZZENS VENNER :

§7 Regnskab

Regnskabsåret er kalenderåret.


§8 Forpligtelser og tegningsregler

Stk. 1. For foreningens forpligtelser hæfter alene dennes formue, og ingen anden har noget personligt ansvar for foreningens forpligtelser.

Stk. 2. Bestyrelsen er bemyndiget til

•At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til enten alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens formue samt til at tegne foreningen i økonomiske anliggender.

•At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter samt til at indgå kontrakter herom.


§9 Revision

Revisionen foretages af den på generalforsamlingen valgte revisor.


§10 Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i juli kvartal.

Stk. 3 Generalforsamlingen bekendtgøres på foreningens hjemmeside og varsles via e-mail/SMS til medlemmer, der er registreret i foreningen med en e-mailadresse/mobiltelefonnummer. 

Stk. 4 Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Stk. 5 Afstemning og valg til bestyrelse foregår ved håndsoprækning. Dirigenten kan dog fastsætte at en afstemning skal foregå skriftligt.

Stk. 6 Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal; dog kan vedtægtsændringer kun ske hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for.

Stk. 7 Lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer

Stk. 8 Medlemmer kan ikke afgive sin stemme ved fuldmagt.