VEDTÆGTER SIDE 3

VEDTÆGTER LIVØJAZZENS VENNER : SIDE 3

Stk. 9 Dagsorden på den ordinære generalforsamling er følgende:

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning

3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

4. Indkomne forslag, senest 8 dg før generalforsamlingen.

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af bestyrelse 

7. Valg af revisor for 2 år i lige årstal og valg af revisorsuppleant hvert år.

8. Eventuelt

Stk. 10 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Anonyme forslag behandles ikke.

Stk. 11 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal tillige finde sted, når mindst 25 af foreningens medlemmer indsender begrundet skriftlig anmodning herom til bestyrelsen.


§11 Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling en sådan generalforsamling skal indkaldes med mindst 4 ugers varsel.

Til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsning.

Anvendelse af foreningens aktiver skal ved opløsning anvendes til velgørende eller almennyttige formål, der ligger i tråd med foreningens formål.

Vedtægterne er godkendt på den stiftende generalforsamling.

Livø den 11. august 2018