VEDTÆGTER M.M.


VEDTÆGTER LIVØJAZZENS VENNER :

§1 Navn og adresse

Foreningens navn er Livø Jazzens Venner og foreningens adresse er den til enhver tid siddende formands adresse.


§2 Foreningens formål

Foreningens formål er at understøtte og opretholde grundlaget for, at der afvikles et årlig musikarrangement på Livø, hvor hovedvægten er at give medlemmerne et tilbud om at høre god svingede traditionel jazz, men hvor der også er plads til at præsentere orkestre, der spiller andre musikgenrer. 


§3 Medlemmer

Som medlemmer kan optages personer, der kan tilslutte sig foreningens formål og vedkende sig nærværende vedtægter


§4 Kontingent

Kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter hvorledes indbetaling af kontingent skal ske.


§5 Ophør af medlemskab

1.Et medlem kan til enhver tid opsige sit medlemskab ved henvendelse til formand eller kasserer. Eventuelt forud betalt kontingent refunderes ikke.

2.Manglende betaling af kontingent betragtes som opsigelse af medlemskabet.

3.Et medlem kan af en enig bestyrelse udelukkes fra foreningen, hvis medlemmet ved omtale eller handling skader foreningens interesser eller anseelse.

 

§6 Foreningens ledelse

1. Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Ved stiftende generalforsamling vælges 3 medlemmer for 2 år, 2 medlemmer for 1 år.  Hvis et medlem udtræder uden for sin valgperiode vælges nyt medlem på førstkommende generalforsamling.   

2. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen fastsætter selv hvorledes den daglige drift skal varetages og kan nedsætte udvalg eller udpege medlemmer til varetagelse af særlige opgaver i forbindelse med foreningens aktiviteter.

3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal er til stede eller har tilsluttet sig et rundsendt forslag. Ved afstemninger kræves simpelt stemmeflertal.

    I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.