GENERALFORSAMLING 2023

GENERALFORSAMLING 2023:


Referat fra generalforsamling d. 12/8-2023 kl. 09.45 i ”Livø Jazzens Venner”

1.Valg af ordstyrer og referent.


Formanden byder velkommen – Jørgen Sommerlund blev valgt som ordstyrer og Michael Jensen blev valgt som referent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.


2. Formandens beretning


John Frandsen synger

Tak til alle der hjælpere, frivillige

Størrelsen af foreningen – Hellere kvalitet end kvantitet. Vi vil gerne være 150 medlemmer.

Teltet bliver gjort færdig med tagrende

  

3.Regnskab:


Erik fremligger regnskabet der udviser et overskud på DKK 10.342 og en egenkapital på DKK 41.588. Se vedhæftede.  

Jørgen Sommerlund - Regnskabet er godkendt.


4. Indkomne forslag.


Ingen


5.Fastsættelse af kontingent:


Grundkontingent på DKK 100 og yderligere DKK 100 for et aktivt medlemskab - Vedtaget.

6.Valg til bestyrelsen.

 

Steen Pedersen og Erik Hansen er på valg – Steen modtager ikke genvalg.

Bemyndigelse til at vi fortsætter med fire medlemmer


 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

 

Kaj er fortsat revisor – Sommerlund blev suppleant

 

8.Eventuelt

   

Sissel vil gerne have en ny rødvin.

Annette vil gerne have chips, peanut m.v. i baren.

John Frandsen synger og fortæller anekdoter

Formanden får ordet – Tak til Steen for et fantastisk samarbejde

Jørgen Sommerlund takker hele bestyrelsen for arbejdet med Livø Jazz


Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:

Formand – Poul ”Luffe” Jensen

Kasser – Erik Hansen

Sekretær – Michael Jensen

Menigt medlem – Lars Toke Graugaard


Lars Toke Graugaard og Michael Jensen har meddelt formanden, at de træder du af bestyrelsen efter deres valgperiode næste år. Denne orientering i god tid for at sikre bestyrelsen i god tid kan finde nye afløsere.