GENERALFORSAMLING 2020


GENERALFORSAMLING 2020:

Referat generalforsamling d. 8/8-2020 kl. 10.00 i ”Livø Jazzens Venner”


1. Valg af ordstyrer og referent.  Jørgen Sommerlund blev valgt som ordstyrer og Lone Gaba            blev valgt som referent.Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet

    og beslutningsdygtig.


2. Formandens beretning:

    Poul ”Luffe” Jensen orienterede om det forløbne år. Det er med en del besvær lykkedes, at få        en ”corona udgave” af Livø Jazz op at stå i år. Restriktionerne og de givne retningslinjer koster      på bundlinjen.  Så det betyder, at der vil blive trukket på den buffer vi tidligere har skabt i              foreningen.


3. Regnskab:

    Kasserer Steen Jensen orienterede om, at foreningen i 2019 havde en omsætning på 326.000      og årets resultat  blev et overskud på  36.000 kr.


    Hovedtallene vil blive lagt ud på hjemmesiden.  Vi er pt. 235 medlemmer i foreningen

 

4. Indkomne forslag. Der var ingen forslag


5. Fastsættelse af kontingent:

    Der blev stillet forslag om at lade kontingentet stige fra de nuværende 100 kr. til 200 kr.

    Et andet forslag gik på en stigning på 50 kr. til 150 kr. samt endelig et forslag om uændret

    kontingent på 100 kr.

  • Ved afstemning besluttes det at lade kontingentet forblive på 100 kr.
  • Forslaget stemmes igennem med 38 stemmer for
  • Det besluttes i stedet at lade weekend armbåndet stige med 100 kr., fra nuværende 400 kr. til 500 kr. fra 2021

 

6. Valg til bestyrelsen.

    John Fenger er efter eget ønske stoppet her i foråret. Og er trådt ud. Der skal til erstatning            vælges et medlem for 1 år.

  

Poul ”Luffe” Jensen, Lars Toke Graugaard og Irene Mangaard er på valg her i 2020. Irene har meddelt at hun ikke ønsker genvalg. Der blev foreslået genvalg af ”Luffe” og Lars Toke, samt  nyvalg af Erik Hansen og Micael Jensen.


Valgt blev:


  • Luffe Jensen                           Genvalgt for      2 år
  • Lars Toke Graugaard              Genvalgt for      2 år
  • Erik Hansen                            Nyvalgt for        1 år
  • Michael Jensen                       Nyvalgt for        2 år
  • Herudover består bestyrelsen af Steen Pedersen, der er på valg i 2021.


7. Valg af revisor og revisorsuppleant

    Michael stopper som revisor, for at kunne træde ind i bestyrelsen.

    Som ny revisor blev Kield Bluhme, som tidligere var suppleant , valgt for 2 år.

    Som ny revisor suppleant for 1 år blev  Jørgen Sommerlund valgt.

 

8. Eventuelt

    Der spørges ind til om, der kan laves om på systemet med armbånd og spisebilletter.

    Luffe forklarer, at det ikke er muligt pt.

 

    Luffe bad forsamlingen om en tilkendegivelse om, hvorvidt der var stemning for at

    mødes 2 gange om året – en gang på Livø i august og en gang i Skjern i januar.

    Forslaget blev positivt modtaget.

 

    På opfordring af dirigenten takkede generalforsamlingen med stor stående applaus,

    Luffe, den øvrige bestyrelse og frivillige hjælpere for den store indsats de har ydet for

    vor forening i den meget turbulente periode, der har stået på siden Covid-19 begyndte

    at hærge i marts .

 

 

    Referent: Lone Gaba                                Dirigent:  Jørgen Sommerlund Rasmussen